• หน้าหลัก
 • /
 • เกี่ยวกับเรา
 • /
 • ระบบสารสนเทศ
 • /
 • ติดต่อเรา
 • /
 • รายงานผล
 • /
 • Download
 • /
   
  : ผอ.สำนักงาน กศน.กทม.

  : รองผอ.สำนักงาน กศน.กทม.

  : รองผอ.สำนักงาน กศน.กทม.

  : สถานศึกษาในสังกัด

  : ดาวน์โหลด

  : Ebook

  : หลักสูตรรายวิชา ทช 33098

  : มุมบริการนักศึกษา

  : กฏหมาย-ระเบียบฯ

  : กลุ่มงานภายใน
  กลุ่มบริหารทั่วไป
  กลุ่มอำนวยการ
  กลุ่มยุทธศาสตร์
  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
  กลุ่มนิเทศติดตามและพัฒนา

   

  : login

   
   
  ข้อมูลทั่วไป

  ประวัติความเป็นมา สำนักงาน กศน.กทม.

               สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร (สำนักงาน กศน.กรุงเทพมหานคร) เดิมเป็นโรงเรียนผู้ใหญ่  วัดพระยาทำ  ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 17 มกราคม พ.ศ.2522 สังกัดกองการศึกษาผู้ใหญ่กรมสามัญศึกษา ต่อมาเปลี่ยนสถานภาพ  จัดตั้งเป็นศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกรุงเทพมหานคร  ตามที่กรมการศึกษานอกโรงเรียนมอบหมาย สถานที่ตั้งอยู่เลขที่161/10 ซอยวัดพระยาทำ ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 สำนักงานเป็นอาคารไม้ 2 ชั้น 2 หลังมีอาคารพัสดุ 1 หลัง ตั้งอยู่ในเนื้อที่ 1 ไร่เศษ สร้างมากว่า 40 ปี

              ต่อมาเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2536 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกรุงเทพมหานครเพิ่มเติมและให้มีสถานะเป็นสถานศึกษาเช่นเดียวกัน โดยใช้ชื่อเป็น  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกรุงเทพมหานคร 1, 2, 3 และ 4  ในปี พ.ศ. 2540 ประกาศจัดตั้งสถานศึกษารวม 40 เขต โดยกำหนดให้ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกรุงเทพมหานคร 1 กำกับศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนเขต 12 เขต, ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกรุงเทพมหานคร 2 กำกับศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนเขต 11 เขต, ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกรุงเทพมหานคร 3 กำกับศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนเขต 11 เขต และศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกรุงเทพมหานคร 4 กำกับศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนเขต 6 เขต
              ต่อมาได้มีประกาศใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  พ.ศ.2551 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2551 ส่งผลให้มีสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร  เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน
  ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยโดยให้ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกรุงเทพมหานคร 1 มีสถานภาพเป็นสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร โดยมีชื่อย่อว่า

   “สำนักงาน กศน.กรุงเทพมหานคร” มีหน้าที่เป็นหน่วยงานธุรการของคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร  มีสถานศึกษาภายใต้การบังคับบัญชา จากเดิม  40 แห่ง เพิ่มอีก 10 แห่ง รวมทั้งหมด  50 แห่ง และได้แบ่งออกเป็น 6 โซน


  สำนักงาน กศน.กทม. ได้แบ่ง กศน.เขต เป็น 6 โซน ดังนี้

                                           1.กรุงเทพกลาง 2.กรุงเทพใต้ 3.กรุงเทพเหนือ

                                        4.กรุงเทพตะวันออก 5.กรุงธนเหนือ 6.กรุงธนใต้


  อำนาจหน้าที่ของสำนักงาน กศน.กรุงเทพมหานคร

           สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร  ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานธุรการของคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร และมีอำนาจหน้าที่บริหารจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภายในกรุงเทพมหานคร  รวมทั้งมีอำนาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้

  1. จัดทำยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และแผนพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในจังหวัดกรุงเทพมหานคร  ให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษาชาตินอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตามสภาพของท้องถิ่นและชุมชน
  2. ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
  3. วิเคราะห์ จัดตั้ง จัดสรรเงินงบประมาณให้แก่สถานศึกษา และภาคีเครือข่ายที่จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
  4. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของสถานศึกษาและภาคีเครือข่าย
  5. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษานอกระบบตามที่กฎหมายกำหนด
  6. ส่งเสริม สนับสนุนการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ และการเทียบระดับการศึกษา
  7. ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาร่วมกับสถานศึกษาและภาคีเครือข่าย
  8. ระดมทรัพยากรด้านต่างๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคลเพื่อการมีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดและพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
  9. ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
  10. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยและภาคีเครือข่าย
  11. ส่งเสริม สนับสนุน ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ งานนโยบายพิเศษของรัฐบาลและงานเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ
  12. กำกับ ดูแล นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของสถานศึกษาและภาคีเครือข่าย

      13. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


  วิสัยทัศน์

                 สำนักงาน กศน.กรุงเทพมหานคร เป็นเลิศในการส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานให้สถานศึกษา กศน. และภาคีเครือข่ายจัด การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ให้กับประชาชนในกรุงเทพมหานครได้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ


  พันธกิจ

  1. จัดระบบการบริหารจัดการ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน และการจัดการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของสถานศึกษาและภาคีเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพ
  2. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของสถานศึกษาและภาคีเครือข่ายให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย และบริบทของชุมชน
  3. สร้างความเข้มแข็งให้แก่สถานศึกษา และภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยได้อย่างมีคุณภาพและทั่วถึง
  4. เป็นหน่วยธุรการของ คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร เพื่อให้เป็นกลไกในการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร สถานศึกษา และภาคีเครือข่าย 
  5. สนับสนุน ส่งเสริม ให้บริการการประเมินเทียบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
                                                              

                                                             เป้าประสงค์  
  1. ประชาชนในกรุงเทพมหานควรมีโอกาสได้รับบริการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพ
  2. สถานศึกษา กศน. และภาคีเครือข่ายได้รับการส่งเสริม สนับสนุนให้มีศักยภาพในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสำนักงาน กศน.กรุงเทพมหานคร

        3. มีปัจจัยคุณภาพในการพัฒนาระบบบริการจัดการ และวิชาการเพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา            นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของสถานศึกษา กศน. และภาคีเครือข่าย

   

   


   
   
   
  Statistics 31054 total views, 0 views today, Your IP: 3.238.130.97  

  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร
  bangkok Office of the Non-formal and Informal Education
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : sakorn@bkk1.nfe.go.th