• หน้าหลัก
 • /
 • เกี่ยวกับเรา
 • /
 • ระบบสารสนเทศ
 • /
 • ติดต่อเรา
 • /
 • รายงานผล
 • /
 • Download
 • /
   
  : ผอ.สำนักงาน กศน.กทม.

  : รองผอ.สำนักงาน กศน.กทม.

  : รองผอ.สำนักงาน กศน.กทม.

  : สถานศึกษาในสังกัด

  : ดาวน์โหลด

  : Ebook

  : หลักสูตรรายวิชา ทช 33098

  : มุมบริการนักศึกษา

  : กฏหมาย-ระเบียบฯ

  : กลุ่มงานภายใน
  กลุ่มบริหารทั่วไป
  กลุ่มอำนวยการ
  กลุ่มยุทธศาสตร์
  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
  กลุ่มนิเทศติดตามและพัฒนา

   

  : login

   
   
  กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

   

  รัฐธรรมนูญ


  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560

  ประเภทไฟล์: .pdf | ขนาดไฟล์:1.58 Mb                          


   

   

  พระราชบัญญัติ


  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2553)

  ประเภทไฟล์: .pdf | ขนาดไฟล์:2.50 Mb                          


  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545 และ พ.ศ. 2553)

  ประเภทไฟล์: .pdf | ขนาดไฟล์:2.50 Mb                          


  พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545

  ประเภทไฟล์: .pdf | ขนาดไฟล์:2.50 Mb                          


  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546

  ประเภทไฟล์: .pdf | ขนาดไฟล์:2.50 Mb                          


  พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551

  ประเภทไฟล์: .pdf | ขนาดไฟล์:2.50 Mb                          


  พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551

  ประเภทไฟล์: .pdf | ขนาดไฟล์:2.50 Mb                          


  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

  ประเภทไฟล์: .pdf | ขนาดไฟล์:2.50 Mb                          


   

   

  พระราชกฤษฎีกา


  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

  ประเภทไฟล์: .pdf | ขนาดไฟล์:2.50 Mb                          


   

   

  กฎกระทรวง


  กำหนดจำนวน หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาของคณะกรรมการส่งเสริมสนับสนุนและประสานความร่วมมือ
  การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2548

  ประเภทไฟล์: .pdf | ขนาดไฟล์:2.50 Mb                          


  กำหนดจำนวน อนุกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มาของประธานและอนุกรรมการ วาระการดำรงตำแหน่ง 
  การพ้นจากตำแหน่งและอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการภาคเครือข่าย พ.ศ.2555

  ประเภทไฟล์: .pdf | ขนาดไฟล์:2.50 Mb                          


   

   

  ประกาศกระทรวง


  พ.ศ. 2551 - เรื่อง การกำหนดอำนาจและหน้าที่ของสถานศึกษา

  ประเภทไฟล์: .pdf | ขนาดไฟล์:2.50 Mb                          


  พ.ศ. 2551 - เรื่อง แก้ไขการกำหนดอำนาจหน้าที่และชื่อของสถานศึกษา (ศกพ.)

  ประเภทไฟล์: .pdf | ขนาดไฟล์:2.50 Mb                          


  พ.ศ. 2559 - เรื่อง จัดตั้งสถานศึกษา "ศูนย์วงศ์เดือน อาคมสุรทัณฑ์"

  ประเภทไฟล์: .pdf | ขนาดไฟล์:2.50 Mb                          


  พ.ศ. 2560 - เรื่อง การจัดตั้ง กำหนดอำนาจหน้าที่ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาปัตตานี

  ประเภทไฟล์: .pdf | ขนาดไฟล์:2.50 Mb                          


   

   

   

  ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวง


  พ.ศ. 2557 - เรื่อง ยกเลิกประกาศ และประกาศจัดตั้งกลุ่มสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

  ประเภทไฟล์: .pdf | ขนาดไฟล์:2.50 Mb                          


   

   

  ระเบียบ-หลักเกณฑ์

  มาตรการประหยัดงบประมาณของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

  ประเภทไฟล์: .pdf | ขนาดไฟล์:2.50 Mb                          


  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการประเมินเทียบระดับการศึกษาขึ้นพื้นฐาน พ.ศ. 2556

  ประเภทไฟล์: .pdf | ขนาดไฟล์:2.50 Mb                          


  หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2561

  ประเภทไฟล์: .pdf | ขนาดไฟล์:2.50 Mb                          


   

   

  เอกสารงบประมาณ


  งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

  ประเภทไฟล์: .pdf | ขนาดไฟล์:2.50 Mb                          


  โดย : [ news | 04 พ.ค. 2561 ]

   
   
   
  Statistics 31054 total views, 0 views today, Your IP: 3.238.130.97  

  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร
  bangkok Office of the Non-formal and Informal Education
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : sakorn@bkk1.nfe.go.th